Sidebar

16
Κυρ, Ιουν

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπ. αριθμ. 5/2010 Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου “Ηidden Innovation Initiatives for SMEs

Η παρούσα ενότητα θα ανανεώνεται συνεχώς ....

Ερώτημα 1:

Σελ. 14: «Είναι επιθυμητή η χρήση του Project Cycle Management (European Commission)»

Δεδομένου ότι το παραδοτέο που ζητείται είναι Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής, η χρήση ενός εργαλείου όπως το  Project Cycle Management που αφορά σε διαχείριση έργων, δεν παρουσιάζει φαινομενική συσχέτιση. Παρακαλούμε διευκρινίστε;  

Διευκρίνιση 1

Η χρήση του Project Cycle Management έχει απόλυτη συσχέτιση με την ενέργεια που δημοπρατείται. Άλλωστε η δημιουργία  του πλάνου επικοινωνίας θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κύκλος αποτελούμενος από σημαντικά βήματα -  στάδια όπως π.χ context analysis, κατάρτιση του πλάνου επικοινωνίας, πλάνο υλοποίησης, παρακολούθηση και αξιολόγησή του κ.α  Ο Ανάδοχος, είναι επιθυμητό, να προχωρήσει στη χρήση των βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο PCΜ. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση  του Logical Framework Approach στο Stakeholder Analysis 

Ερώτημα 2

Σελ. 14-15: Από «Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος κατ’ ελάχιστον καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες: …. έως «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης Διοργάνωσης Συνεδρίου για την Ήπια Καινοτομία στο Μεσογειακό Χώρο.»

Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου:

- Οι υπηρεσίες τεχνικές υποστήριξης των Ανοικτών Ημερίδων και Επιστημονικής Υποστήριξης Διοργάνωσης Συνεδρίου αφορούν στην προετοιμασία της διοργάνωσης (π.χ. εξεύρεση ομιλητών, θεματικών ενοτήτων προς ανάπτυξη, δημιουργία ατζέντας, σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας) στο πλαίσιο εκπόνησης Αναφοράς υπό τη μορφή «Activity Report» ή περιλαμβάνουν και κόστη διοργάνωσης (π.χ. κόστος ενοικίασης χώρου και εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών catering, εκτύπωση υλικού επικοινωνίας, κλπ)

- Σχετικά με τα σημεία 3-5 (σελ. 15), καθότι δεν διευκρινίζεται ποια είναι τα απαιτούμενα παραδοτέα, επιθυμούμε να παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες ειδικά για το σημείο 5 (η παραγωγή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού αφορά στο σχεδιασμό – στρατηγικές κατευθύνσεις και γραφιστικές προτάσεις – η περιλαμβάνει και κόστη εκτυπώσεων)

Διευκρίνιση 2

Περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εκτός από τις Δαπάνες Συναντήσεων (Events) και οι οποίες περιλαμβάνουν ενοίκια αίθουσας και εξοπλισμού, γεύματα, διερμηνείες κ.α.

Σας επισημαίνουμε ότι οι δαπάνες εκτυπώσεων περιλαμβάνονται στα έξοδα του Αναδόχου γιατί προέρχονται από την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης «Δαπάνες δημοσιότητας- ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης»

Ερώτημα 3:

Σελ. 16: «Στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας από όλες τις Περιφέρειες, ο Ανάδοχος θα συνεισφέρει το κομμάτι της Περιφέρειας Ηπείρου» … «Εκπόνηση Οδηγού Κατευθυντηρίων Γραμμών και Βέλτιστων Πρακτικών στην Ήπια Καινοτομία».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το παραδοτέο θα πρέπει να εστιάζει στον Ελλαδικό Χώρο (εφόσον ο Ανάδοχος αναφέρεται ότι συνεισφέρει το κομμάτι της Περιφέρειας Ηπείρου) ή θα πρέπει να έχει ολιστική προσέγγιση για όλο το έργο και τις γεωγραφικές περιφέρειές του.  

Διευκρίνιση 3

Ο Ανάδοχος θα συνεισφέρει μόνο στο κομμάτι της Περιφέρειας Ηπείρου και δεν θα προσεγγίσει ολιστικά όλο το έργο. Συνεπώς δεν θα καλύψει όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Ερώτημα 4:

Σελ. 48: «Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου και των εγκαταστάσεων του, ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα έγκαιρης και άρτιας εκτέλεσης του έργου».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν στο σημείο αυτό απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ή απλή αναφορά στο κείμενο σχετικά με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.  

Διευκρίνιση 4

Δεν απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/86

Ερώτημα 5:

Σελ. 48: «Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία συνολικού προϋπολογισμού – ακόμη και αθροιστικά υπολογισμένου, με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζομένου. Οι παραδόσεις θα πρέπει ν αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής».

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα κάτωθι σχετικά με την υποβολή του καταλόγου έργων και την τεκμηρίωση αυτών:

- Σε τι θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζομένου;

- Οι παραδόσεις εφόσον ο πελάτης είναι ιδιωτικός φορέας τεκμηριώνονται από την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 συνταχθείσα από τον υποψήφιο;

- Οι σχετικές βεβαιώσεις και πρωτόκολλα παραλαβής θα πρέπει να είναι απλά αντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα και αν θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα θεωρημένα από δικηγόρο.;

Διευκρίνιση 5:

Σε σχέση με την υποβολή του καταλόγου του έργου και την τεκμηρίωση αυτού:

  •  Αναφέρεται στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου επί του συνολικού έργου που υλοποιήθηκε.
  •  Οι παραδόσεις, εφόσον ο πελάτης είναι ιδιωτικός φορέας τεκμηριώνεται με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 συνταχθείσα από τον υποψήφιο. Άλλωστε στην Προκήρυξη αναφέρεται ότι καταθέτετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφετε ότι όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε είναι γνήσια
  •  Οι σχετικές βεβαιώσεις και πρωτόκολλα θα πρέπει να είναι απλά αντίγραφα.

Διόρθωση

Εκ παραδρομής στην πρώτη σελίδα του  Αναλυτικού Τεύχους της 5/2010 Προκήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου HIDDEN ο ΦΠΑ ανέρχεται στο 24%.  Ο προυπολογισμός του έργου μη συμπεριλαβανομενου ΦΠΑ είναι €117.073,17

Σημείωση: ο Πορτογάλος Εταίρος IDS που εμφανίζεται στο application form έχει αντικατασταθεί από το φορέα NERSANT από την ίδια χώρα

  • MED_2870-2_applicationform pdf

Ερώτημα 6:

Η υπηρεσία/ αναθέτουσα στην οποία θα πρέπει να απευθύνεται τόσο η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όσο και η συνολική προσφορά του υποψηφίου θα είναι η Περιφέρεια Ηπείρου (αρχή, η οποία δημοσίευσε τη διακήρυξη) ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας;

Διευκρίνιση  στο Ερώτημα 6

Με βάση τα ΠΔ 140 & 141 που αφορούν τα ΠΔ 140 & 141 που αφορούν τους Οργανισμούς της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της Περιφέρειας Ηπείρου τόσο η εγγυητική επιστολή συμμετοχής όσο και η συνολική προσφορά του υποψηφίου Θα πρέπει να  απευθύνονται στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο όνομα της  Π.Η δεν συνιστά  λόγο ακυρότητας

Ερώτημα 7:

Σχετικά με την έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, εφόσον εκδίδεται αορίστου διάρκειας (αναφέρει ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της), θεωρείτε απαραίτητο να περιλαμβάνεται και η παράγραφος «Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης»;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 7

Όχι, δεν είναι απαραίτητο αφού καταφύγατε σε αυτήν την επιλογή

Ερώτημα 8:

Στη σελ. 2 αναφέρεται ότι ο συνολικός Π/Υ του έργου είναι € 144.000, 00 και 116.129,03 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με βάση τα ανωτέρω ποσά ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ποσοστό 24%. Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 8

Εκ παραδρομής ο ΦΠΑ ανέρχεται στο 24%. Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει σημείωση που αφορά στη διόρθωση αυτού του σημείου της προκήρυξης

Ερώτημα 9:

Στη σελ. 43 αναφέρεται ότι «Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς» ενώ στη σελ. 44 αναφέρεται ότι ο φάκελος οικονομικής προσφοράς «περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων». Παρακαλούμε διευκρινίστε;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 9

Ο Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.

Ερώτημα 10:

Στη σελ. 29 αναφέρεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, ενώ η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο ζητείται να δηλωθεί υπεύθυνα στα Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά της σελ. 45. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού του Επιμελητήριου.

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 10

Η υποβολή του «Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίηση» αποτελεί δικαιολογητικό κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ.2.3

Ερώτημα 11:

Παρακαλούμε  διευκρινίστε αν η Κατάσταση Προσωπικού που ζητείται στη σελ. 53, πρέπει να είναι αντίγραφο θεωρημένο από την Αρμόδια Αρχή, ή απλό αντίγραφο.

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 11

Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να είναι θεωρημένη από Αρμόδιο Οργανισμό. Το σημείο αυτό περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Γ.2.2 Δηλώσεις – Πρόσθετα Δικαιολογητικά

Σχετικά με τον Υπεύθυνο Έργου και τα μέλη της Ομάδας Έργου

Ερώτημα 12:

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου και οι υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας (σε πρωτότυπο και αντίγραφο) θα πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο στο φάκελο δικαιολογητικών όσο και στο φάκελο τεχνικής προσφοράς (σελ. 49 και 60);

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 12

Στο Κεφάλαιο Γ.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αναφέρεται:

«Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών με ιδιαίτερη αναφορά και τεκμηρίωση των γνώσεων και της εμπειρίας τους ιδιαίτερα στο θεματικό αντικείμενο του έργου»

Ερώτημα 13:

Παρακαλούμε διευκρινίστε τι θα πρέπει να συμπληρώνεται στη στήλη διάρκεια έργου στον Πίνακα κατανομής Ομάδας Έργου, σελ. 87

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 13

Τη διάρκεια της απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου.

Ερώτημα 14:

Στη σελ. 49 παρακαλούμε διευκρινίστε αν το καθεστώς πλήρους και μερικής απασχόλησης των μελών της Ομάδας Έργου αναφέρεται στην εργασιακή σχέση τους με τον υποψήφιο ανάδοχο ή στη συμμετοχή τους στο προκηρυσσόμενο έργο.

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 14

Ο κατάλογος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Ερώτημα 15:

Στη σελ. 59 παρακαλούμε διευκρινίστε σε τι μορφή απαιτείται να κατατεθεί το υλικό τεκμηρίωσης και δείγματα εργασιών από την πλευρά του αναδόχου (ενδεικτικοί πίνακες περιεχομένων και σύντομη περιγραφή ω παράρτημα της τεχνικής προσφοράς ή τμήματα μελετών σε ηλεκτρονική μορφή που να συνοδεύει την τεχνική προσφορά).

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 15

Σε όποια μορφή πιστεύει ο Ανάδοχος ότι ενδυναμώνει την προσφορά του.

Ερώτημα 16:

Στο πεδίο vii ποια θεωρούμε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ή την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 16:

Ημερομηνία Αποσφράγισης

Ερώτημα 17:

Στο σημείο που αναφέρεται «στον διαγωνισμό αριθμ. …….τ….  …….» πέραν του αριθμού της προκήρυξης τι άλλο πρέπει να αναγραφεί;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 17:

Σας παραπέμπουμε στο κεφάλαιο Γ.2.1 Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Ερώτημα 18:

Στα πλαίσια του διαγωνισμού πως αποδεικνύεται η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 18:

H προκήρυξη ζητά άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  Δεν προσδιορίζει πως ο Ανάδοχος θα το αποδείξει. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει  την  τεχνική του προσφορά με γνώμονα  την αρτιότερη εκπλήρωση και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της προκήρυξης

Ερώτημα 19:

Στην εν λόγω παράγραφο της σελίδας 48 ζητείται «λίστα από την οποία να προκύπτει το βασικό αντικείμενο εργασίας κατά την τελευταία τριετία». Τι είδους τεκμηρίωση απαιτείται για την κάλυψη της απαίτησης αυτής, της προκήρυξης;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 19:

Στην προκήρυξη αναφέρεται το σημείο «λίστα από την οποία να προκύπτει το βασικό αντικείμενο εργασίας κατά την τελευταία τριετία» Είναι ξεκάθαρο ότι η λίστα πρέπει να περιέχει τα έργα του υποψηφίου Αναδόχου

Ερώτημα 20:

Η υποστήριξη στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται χωρίς αμοιβή,  αφορά όλο το έργο μιας και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος, εμπεριέχει την υποχρέωση της Π.Η να συμβουλεύσει τους άλλους εταίρους για τις περιοδικές τεχνοοικονομικές εκθέσεις και να κάνει τον προέλεγχο των δαπανών;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 20:

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Α. 4.3. –  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ της προκήρυξης  η υποστήριξη εξειδικεύεται ως:

1. Επικοινωνία με τους εταίρους του έργου για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών του έργου και αποστολή στοιχείων για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου

2. Συλλογή επιμέρους εκθέσεων των εταίρων, έλεγχος και σύνθεση των συλλεχθέντων στοιχείων

3. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης προόδου για το έργο (επαναλαμβανόμενη εργασία για κάθε περίοδο αναφοράς σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου)

4. Συγκέντρωση υλικού – συγγραφή εκθέσεων για την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με αποδέκτες το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, υποστήριξη στην καταχώριση στοιχείων στο Presage του Προγράμματος MED

5. Υποβολή παρουσιάσεων στις συναντήσεις του έργου σχετικά με το έργο.

6. Αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στις προγραμματισμένες συναντήσεις του έργου

Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω εμπίπτουν  στο κεφαλαίο Α.4.3 της προκήρυξης. Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι η υποστήριξη αυτή δεν κοστολογείται αλλά καλύπτεται από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου

Ερώτημα 21:

Διευκρινίστε το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού των υλοποιηθέντων έργων στον «Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων, υλοποιηθέντα κατά την τελευταία τριετία» σελ 48 της προκήρυξης

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 21:

Δεν απαιτείται συγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων από την προκήρυξη

Ερώτημα 22:

Πως τεκμηριώνεται η εμπειρία του Υπεύθυνου έργου καθώς και των μελών της ομάδας έργου;

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 22:

Δεν προσδιορίζεται στην προκήρυξη ο τρόπος της τεκμηρίωσης. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει  την  προσφορά του  με γνώμονα  την αρτιότερη εκπλήρωση και τεκμηρίωση των απαιτήσεων της προκήρυξης

Ερώτημα 23:

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν ο κατάλογος στελεχών του προσωπικού, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να υποβληθούν  στο φάκελο δικαιολογητικών και στο φάκελο τεχνικής προσφοράς

Διευκρίνιση στο Ερώτημα 23:

Στο κεφάλαιο Γ.3 κεφάλαιο της προκήρυξης αναγράφεται: «Ο κατάλογος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη... Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών με ιδιαίτερη αναφορά και τεκμηρίωση των γνώσεων και της εμπειρίας τους ιδιαίτερα στο θεματικό αντικείμενο του έργο… Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη της των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορά, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωσή τους ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας, ότι δεσμεύονται να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας και ότι δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.»

Στο  Γ.2.1 Κεφάλαιο τη ς προκήρυξης αναγράφεται « Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά…..»

Περιγραφή της Ομάδας Έργου, η οποία πρέπει να διαθέτει εμπειρία για την εκτέλεση έργων παρόμοιων και ειδικότερα κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της ομάδας έργου, προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των δράσεων και την εκτέλεση των εργασιών. Ο κατάλογος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των απασχολούμενων στο έργο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο οποίο θα προσδιορίζεται και το ποσοστό απασχόλησής τους για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινομένων στελεχών, στα οποία να αποτυπώνεται με ακρίβεια και σαφήνεια η συμμετοχή και ο ρόλος έκαστου στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα. Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλη της Ομάδας Έργου ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του, θα πρέπει να υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.

Ειδικά, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει επίσης να δηλώσει υπεύθυνα ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρία ή γενικότερα λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 μέρες πριν, διάστημα, κατά το οποίο παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του σε κάθε περίπτωση.

Επισημαίνουμε  ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα ανωτέρω στοιχεία και προτείνουμε τη χρήση των υποδειγμάτων, τα οποία εμπεριέχονται στην προκήρυξη για τη διευκόλυνσή σας

Ερώτημα 24:
Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που έχει προσαρτηθεί στην προκήρυξη είναι δεσμευτικό και οποιαδήποτε τροποποίησή του μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό τον υποψήφιο Ανάδοχο, ή επιδέχεται τροποποιήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης;
Διευκρίνιση στο Ερώτημα 24:
Το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής δεν είναι δεσμευτικό και σας παραπέμπουμε στα Κεφάλαια Β.5.1 – Εγγύηση Συμμετοχής και Γ.2.1 «Για την πιστοποίηση της χρηματοοικονομικής ικανότητα για τα περιεχόμενα της εγγυητικής. Όσον αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής (όρος της προκήρυξης) αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και τέλη είτε αυτό αναγράφεται είτε όχι στο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.