Sidebar

25
Σαβ, Μαρ

Με αφορμή τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στους δυο νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προς ενημέρωση κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου και της κοινής γνώμης οφείλει να διευκρινίσει επί του θέματος τα παρακάτω :

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τις 21-5-2019 ημερομηνία απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και κινητοποίηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας την ομαλή και δίκαιη μετάβαση του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου από την 01-9-2019 στα Σέρβια και το Βελβεντό.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή και το σύνολο των υπηρεσιών της, παραμένουν στη διοίκηση του Δήμου μέχρι 31-8-2019 και μέχρι την τελευταία μέρα ύπαρξης του παρόντος Δήμου, έχουν κάθε αρμοδιότητα και ακέραιη την ευθύνη.

Δεν είναι αποδεκτό και ηθικά πολιτικό να εγκαλείται για εσκεμμένες παραλείψεις ή τροποποιήσεις στοιχείων των καταστάσεων του υπηρετούντος προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, όπως αφήνεται να εννοηθεί από «τις υπηρεσίες» του εν λόγω Δήμου και να προδικάζονται με αυτό τον μη θεμιτό τρόπο οι ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, όταν έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να αποκτήσουν όλες οι πλευρές εγκαίρως πλήρη εικόνα της κατάστασης και των προβλημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων.

Η διοργάνωση των δέκα (10) ειδικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, στόχευε στη στενή συνεργασία και τον καθορισμό βήμα-βήμα όλων εκείνων των ζητημάτων που κρίνονταν ως βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει έγκαιρα με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες ο πάσης φύσεως διαχωρισμός (οικονομικός, διοικητικός, τεχνικός κλπ) του καταργούμενου Δήμου.

Άλλωστε ο νομοθέτης πολύ σοφά έδινε τη δυνατότητα και το δικαίωμα στο κορυφαίο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει όλες εκείνες τις δεσμευτικές αποφάσεις που θα εγγυώνται τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα των δυο νέων Δήμων.

Η επίρριψη ευθυνών για λάθη ή παραλείψεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από τις υπηρεσίες του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, προκαλεί έκπληξη αν όχι θυμηδία ως προς την αβίαστη υπόδειξη του ενόχου.

Με λύπη και απορία, δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη σχετικής επιφύλαξης από τις υπηρεσίες του Δήμου και εν προκειμένω από την καθ΄ύλην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία, σε σχέση με την πλήρη αποστολή των στοιχείων του προσωπικού από την πλευρά της, όταν μάλιστα έχουν προηγηθεί :

  • η καθυστέρηση αποστολής των πινάκων των μεταβατικών ΟΕΥ προς την Επιτροπή και λόγω αυτού του γεγονότος έληξε «άκαρπη» η 3η συνεδρίαση του οργάνου
  • η μη έγκαιρη αποστολή των πινάκων των μεταβατικών ΟΕΥ προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποστολή που επετεύχθη, μετά από παρέμβαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία
  • η διαπίστωση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής, ύπαρξης διαφοροποίησης ως προς τα συμφωνηθέντα για την κατανομή προσωπικού σε σχέση με την προηγηθείσα 4η συνεδρίαση του οργάνου (άλλη πρόταση κατανομής του προσωπικού στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλη εισήγηση στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας)
  • η πρώτη αποστολή ελλιπών στοιχείων του προσωπικού, από τη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, με κατανομή μόνο ειδικοτήτων και κατηγοριών, απουσία ονομάτων
  • η μη τροποποίηση και αποστολή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της κατάστασης του υπηρετούντος προσωπικού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις επισημάνσεις της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας
  • η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την καταληκτική ημερομηνία της 09-7-2019, εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε δημοσιευθεί η απόφαση κατανομής του προσωπικού, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις συστάσεις της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του καταργούμενου Δήμου, θέμα που διευθετήθηκε τελικά την 01-8-2019 σε συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής
  • & εν τέλει η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πίνακα κατανομής του προσωπικού προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στον οποίο με αποκλειστική υπαιτιότητα της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, δεν αναγράφονταν δεκαεννέα (19) υπάλληλοι του Δήμου από τους συνολικά εξήντα οχτώ (68) που μνημονεύονταν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζουμε την αβλεψία της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς την αντιπαραβολή με παλαιότερα στοιχεία και τον επανέλεγχο των απεσταλμένων με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχείων του προσωπικού από την Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, η οποία οφείλεται στον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Τους παραπάνω ισχυρισμούς τεκμηριώνουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας τα οποία είναι όλα αναρτημένα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η έγγραφη και ηλεκτρονική αλληλογραφία του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία του Δήμου τα οποία απεστάλησαν επισήμως στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να προχωρήσει στη διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Όλα τα παραπάνω είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να σχηματίσει αν κρίνει απαραίτητο, ιδία άποψη.

Για τον καθησυχασμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στον καταργούμενο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η συμπληρωτική απόφαση κατανομής όλου του προσωπικού στους δυο νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 3548/2007 (Α’ 143) σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην με αρ. 15/03-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ορίζεται η κατανομή σε συνιστώμενες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου.

Η σχετική απόφαση έχει αριθμό φύλλου 3331/29-8-2019 Τεύχος Β΄.

Κλείνοντας αποδίδουμε την βεβιασμένη και λάθος πρόκληση εντυπώσεων στις πιεστικές ημερομηνίες τήρησης του χρονοδιαγράμματος διαχωρισμού του καταργούμενου Δήμου, στον μεγάλο και με πολλές απαιτήσεις όγκο δουλειάς καθώς και στη συναισθηματική φόρτιση του ανθρώπινου παράγοντα.