Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (αρ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/ 6-3-2014 Εγκύκλιο 1/2014 του Υπουργείου Οικονομικών) pdf
Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»  pdf
Ευρετήριο άρθρων του N. 4182/2013  pdf
Άρθρο 32 του Ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287/τ. Α’/31-12-2013) «Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013» (α΄ Τροποποίηση)  pdf
Άρθρο 171 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 107/τ. Α’/05-05-2014) «Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013» (β΄ Τροποποίηση)  pdf

 

 

 

 

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών (Ιωάννινα)

              Τηλέφωνο Fax e-mail
Καλλιανέζου Ευγενία
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
26510 88188 26510 88160

kallianezou@apdhp-dm.gov.gr

dklir@apdhp-dm.gov.gr

                                                
Αντωνιάδου Αμαλία
26510 88158 26510 88160 adoniadou@apdhp-dm.gov.gr
Εφαπλωματά Λαμπρινή - Θάλεια        
26510 88146 26510 88160 thefaplomata@apdhp-dm.gov.gr
Κοσσυβάκη Ελευθερία 26510 88147
26510 88150
26510 88160 elkossivaki@apdhp-dm.gov.gr 
Μακρής Χρήστος 26510 88148 26510 88160 chmakris@apdhp-dm.gov.gr
Μιχάλης Δημοσθένης 26510 88149 26510 88160 dmixalis@apdhp-dm.gov.gr
Κώτσης Αθανάσιος 26510 88151 26510 88160 akotsis@apdhp-dm.gov.gr
Σταύρου Πηνελόπη 26510 88156 26510 88160 pstavrou@apdhp-dm.gov.gr
Τζίμα Αναστασία 26510 88155 26510 88160 atzima@apdhp-dm.gov.gr

 

Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Κανούτα Αικατερίνη 24613 50169 24613 50123 kanouta@apdhp-dm.gov.gr
Κατάνου Δέσποινα 24613 50169 24613 50123 katanoud@apdhp-dm.gov.gr
Καρακούλα Ειρήνη 24613 50168 24613 50123 karakoula@apdhp-dm.gov.gr
Ηλικίδου Λουκία 24613 50171 24613 50123 ilikidou@apdhp-dm.gov.gr
Βασιλειάδης Σωκράτης 24613 50172 24613 50123 vasileiadissok@apdhp-dm.gov.gr
Ζώης Γεώργιος 24610 53375 24613 50123 zoisgeor@apdhp-dm.gov.gr

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης συνίστανται στην εποπτεία επί της εκκαθάρισης και επί της διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών απαρτίζεται από τέσσερα (4) τμήματα στα Ιωάννινα και ένα (1) γραφείο στην Κοζάνη με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Το Τμήμα Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και πιο συγκεκριμένα επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, τη σύνταξη τουπροϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων κ.α.
  2. Το Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία επί των εκκαθαριστικών πράξεων εκτελεστών που διαχειρίζονται κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους, την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης κ.α.
  3. Το Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζοντα και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, η έγκριση λογοδοσίας των κηδεμόνων, η εκκίνηση της διαδικασίας για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου κ.α.
  4. Το Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της κ.α.
  5. Το Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κοζάνης, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τα προαναφερόμενα των Τμημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV για την γεωγραφική ενότητα της πρώην Διοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας