Εάν έχετε κάνει λάθος στο συνημμένο αρχείο pdf, θα πρέπει να επαναλάβετε την ανάρτηση με το σωστό αρχείο pdf, επιλέγοντας «ορθή επανάληψη» και αναφέροντας τον ΑΔΑ της προηγούμενης ανάρτησης στη νέα ανάρτηση.

Η ορθή επανάληψη γίνεται σε επίπεδο απόφασης κι όχι ανάρτησης

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο νόμων και πράξεων που είναι δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πραγματοποιείται ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός του ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 οι πράξεις αυτές ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, ενώ σε περίπτωση μη ταύτισης κειμένων, υπερισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευθεί.

Μολαταύτα έχουμε δεχθεί επανειλημμένα μηνύματα ότι κάποιοι φορείς αναρτούν τις σχετικές πράξεις με τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) πριν λάβουν αριθμό ΦΕΚ ή τις αναρτούν προτού καν τις αποστείλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο και λάβουν ΚΑΔ, πρακτική που δημιουργεί ιδιάζοντα νομικά προβλήματα και θέτει σε κίνδυνο την εκτελεστότητα και εγκυρότητα των πράξεων, αλλά και την εκπλήρωση της αρχής της διαφάνειας.

Ως γνωστόν, όλα τα δοκίμια που πρόκειται να δημοσιευθούν στο ΦΕΚ, περνούν από εξονυχιστικό έλεγχο από τους νομικούς της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώνονται πολλές φορές σφάλματα και παραλείψεις που διορθώνονται πριν δημοσιευθούν, ενώ σε περίπτωση σοβαρών σφαλμάτων ή παραλείψεων η πράξη ενδέχεται να επιστραφεί αδημοσίευτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόωρη ανάρτησή της, έχει ως συνέπεια να είναι αναρτημένες πράξεις ανυπόστατες, ή στην καλύτερη περίπτωση πράξεις το κείμενο των οποίων δεν συμφωνεί με το κείμενο που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η χρήση ΚΑΔ αντί του αριθμού ΦΕΚ δυσχεραίνει την αναζήτηση ενός εγγράφου από τους ενδιαφερόμενους αφού ο ΚΑΔ αποτελεί εσωτερικό υπηρεσιακό δεδομένο και δεν δημοσιεύεται σε πολίτες και επιχειρήσεις ενώ το ΦΕΚ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός εγγράφου, ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την αναζήτηση του είτε στην ιστοσελίδα του Δι@ύγεια είτε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε στο εξής να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία και οι πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να αναρτώνται στο Δι@ύγεια αφού λάβουν αριθμό ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Για την ομαλή και άμεση διόρθωση των λανθασμένα αναρτημένων πράξεων, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Συντονιστή να καταγράψουν με προσοχή και να αλλάξουν τις σχετικές τιμές στο πεδίο "ΦΕΚ" ή να ανακαλέσουν τις αναρτήσεις σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ακόμα λάβει αριθμό ΦΕΚ.

Συμπληρώνετε τα ακόλουθα:

1. Στο θέμα, επιπροσθέτως με τον τίτλο: * τα συνολικά μεταδομένα περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης

2. Στο πεδίο "Ανάδοχος", θα συμπληρώσετε μια περιγραφή που να αναφέρει ότι πρόκειται για πολλούς αναδόχους

3. Στο πεδίο "ΑΦΜ" βάζετε 999999999

4. Στο πεδίο "Ποσό" βάζετε το συνολικό ποσό

Προσοχή!!! Όλα τα δεδομένα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο pdf

Θα πρέπει να καταχωρούνται σωστά όλα τα μεταδεδομένα (πεδία) ειδικά για τις πράξεις που αφορούν δαπάνες. (ΑΦΜ, EΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, CPV κ.α)

Σε αυτή την κατεύθυνση παρακαλούμε διαβάστε επίσης και τις σχετικές επιστολής προς της ΥΔΕ οι οποίες είναι αναρτημένες στη σελίδα diavgeia.gov.gr

Στο μενού αριστερά στην επιλογή "Εισαγωγικό βίντεο" υπάρχει μια αναλυτική οπτικο-ακουστική εισαγωγή ...

Η ορθή επανάληψη γίνεται σε επίπεδο απόφασης κι όχι ανάρτησης.

Εάν έχετε κάνει λάθος στο συνημμένο αρχείο pdf, θα πρέπει να επαναλάβετε την ανάρτηση με το σωστό pdf, επιλέγοντας «ορθή επανάληψη» και αναφέροντας τον ΑΔΑ της προηγούμενης ανάρτησης στην νέα ανάρτηση.

Την δυνατότητα ανάκλησης ανάρτησης μιας πράξης που έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Δι@ύγεια εκ παραδρομής  (π.χ λανθασμένου αρχείου) έχει ο διαχειριστής κάθε  φορέα, στον οποίο πρέπει να ζητήσετε επίσημα  (υπηρεσιακά) να κάνει αυτή την ενέργεια.  

Για την ανάκληση ανάρτησης είναι υποχρεωτικό να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει τον αρχικό ΑΔΑ, και τον λόγο που ανακαλείται η πράξη. 

Η τεκμηρίωση για μία πράξη που έχει  ανακληθεί  θα είναι δημόσια διαθέσιμη μέσω τις υπηρεσίας αναζήτησης κάθε φορέα (επιλογή «αναζήτηση»). 

Οι πράξεις που ανακαλούνται δεν διαγράφονται οριστικά από το σύστημα ώστε να υπάρχει  η δυνατότητα επανάκτησής της.

Ο έχων την ευθύνη της ανάρτησης θα πρέπει να προσθέσει συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες θα κάνουν δυνατή τη σύνδεση της παλαιότερης με την νεώτερη πράξη, επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία συσχέτισης πράξεων, κατά την ανάρτηση.

Ο πολίτης θα πρέπει όταν ψάχνει για μια πράξη να λάβει γνώση και των τροποποιήσεων που την αφορούν, χωρίς αναγκαστικά να τις αναζητά ξεχωριστά ή να γνωρίζει την ύπαρξή τους.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας