Δεδομένα παρακολούθησης Ημερ.

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   31.5.2017 xlsx31.5.2017 zip31.5.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου  26.6.2017 xlsx26.6.2017 zip26.6.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 26.7.2017 xlsx 26.7.2017 zip 26.7.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 12.8.2017 xlsx 12.8.2017 zip 12.8.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2017 xls9.9.2017 zip9.9.2017
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 10.10.2017  xls10.10.2017  zip10.10.2017

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

 

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx23.5.2017 xlsx23.5.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx23.5.2017 xlsx23.5.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx13.6.2017 xlsx13.6.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx13.6.2017 xlsx13.6.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.7.2017 xlsx10.7.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.7.2017 xlsx10.7.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.8.2017 xlsx10.8.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.8.2017 xlsx10.8.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx5.9.2017 xlsx5.9.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx5.9.2017 xlsx5.9.2017
       
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx6.10.2017 xlsx6.10.2017
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx6.10.2017 xlsx6.10.2017

 

 

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

Δεδομένα παρακολούθησης Ημερ.

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   31.5.2016   xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου  24.6.2016  xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 18.7.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 16.8.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2016 xlsxxls zipzip
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου 9.9.2016 xlsxxls zipzip

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

Όνομα ακτής                                                  Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα  GRBW099070001101 xlsx23.5.2016  xlsx23.5.2016
Βεγορίτιδα  GRBW099070001101 xlsx24.6.2016 xlsx24.6.2016
Βεγορίτιδα  GRBW099070001101 xlsx11.7.2016 xlsx11.7.2016
Βεγορίτιδα  GRBW099070001101 xlsx8.8.2016 xlsx8.8.2016
Βεγορίτιδα GRBW099070001101 xlsx5.9.2016 xlsx5.9.2016
Βεγορίτιδα  GRBW099070001101 xlsx6.10.2016 xlsx6.10.2016

 

 

 

.xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

2020

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx25.5.20 xlsx25.5.20
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx25.5.20 xlsx25.5.20

 .xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

 

 2019

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx27.5.19 xlsx27.5.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx27.5.19 xlsx27.5.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx18.6.19 xlsx18.6.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx18.6.19 xlsx18.6.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx15.7.19 xlsx15.7.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx15.7.19 xlsx15.7.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx05.8.19 xlsx05.8.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx05.8.19 xlsx05.8.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx02.9.19 xlsx02.9.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx02.9.19 xlsx02.9.19
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx01.10.19 xlsx01.10.19
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx01.10.19 xlsx01.10.19

 .xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

 

Όνομα ακτής                     
Κωδικός σημείου  

.xls (gr) 

.xls (en)
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx18.6.2018 xlsx18.6.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx18.6.2018 xlsx18.6.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx22.5.2018 xlsx22.5.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx22.5.2018 xlsx22.5.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx10.7.2018 xlsx10.7.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx10.7.2018 xlsx10.7.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx09.08.2018 xlsx09.08.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx09.08.2018 xlsx09.08.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx06.09.2018 xlsx06.09.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx06.09.2018 xlsx06.09.2018
Βεγορίτιδα GRBW099070001 xlsx4.10.2018 xlsx4.10.2018
Μ. Πρέσπα GRBW099071002 xlsx4.10.2018 xlsx4.10.2018

 

 

 .xls (gr) - αρχείο αποτελεσμάτων στην ελληνική γλώσσα

.xls (en) - αρχείο αποτελεσμάτων στην αγγλική γλώσσα

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2020 (δειγματοληψίες)

Για να δείτε τα αποτελέσματα δειγματοληψίας για τις κολυμβητικές περιόδους ανατρέξτε στον ιστοχώρο: http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search.

  • Επιλέξτε την Περιφέρεια Ηπείρου και το Νομό / Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεστε.
  • Στην λίστα των ακτών που εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Κωδικό σημείου" και θα σας εμφανίσει το σύνολο των δειγματοληψιών που έχουν καταχωρηθεί στη βάση.
  • Επιλέγοντας την ημερομηνία δειγματοληψίας εμφανίζεται το δελτίο δειγματοληψίας.

 


Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2019 (δειγματοληψίες)

Δεδομένα παρακολούθησης

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   xls14.5.2019 zip14.5.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls11.6.2019 zip11.6.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls15.7.2019 zip15.7.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls12.8.2019 zip12.8.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls03.9.2019 zip03.9.2019
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls1.10.2019 zip1.10.2019

 

Ήπειρος - Ύδατα καλύμβησης 2018 (δειγματοληψίες)

Δεδομένα παρακολούθησης

.xls

φωτογραφικό υλικό
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου   xls29.5.2018 zip29.5.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls19.6.2018 zip19.6.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls23.7.2018 zip23.7.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls14.8.2018 zip14.8.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls10.9.2018 zip10.9.2018
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ηπείρου xls08.10.2018 zip08.10.2018

 

 

 

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα
Παράμετρος Εξαιρετική  
ποιότητα
Καλή
ποιότητα
Επαρκής
ποιότητα
   Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)     500 (*) 1.000 (*)   900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1
Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα
 Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  100 (*)  200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
 Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)  250 (*)  500 (*)  500 (**)  ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf

 

 

Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλέφωνο Fax            e-mail
ΑΥΡΗΛΙΑ ΜΟΥΛΙΑ   2651090240  2651090220 mouliaav@apdhp-dm.gov.gr

 

Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου

 

 

 

 

 

 

   
Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας
Ζ.Ε.Π Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
Προϊστάμενος Διεύθυνσης   Τηλέφωνο Fax e-mail
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    2461350140 2461053280 vlatis@apdhp-dm.gov.gr

 

Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας

 

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω τηςΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.

Ο βασικός σκοπός, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, σχετίζεται με την θέσπιση των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και τη διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών προτύπων για την επίτευξη της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και τη διασφάλιση προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

 

  • Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης pdfpdf
  • ΦΕΚ Συμμόρφωση Οδηγία 2006 7 pdfpdf

 

 

map epirus dyt makedoniaΗ δημιουργία Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης (bathing water profiles)  αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για τη σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης.

Η κάθε ταυτότητα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την οργάνωση, την περιβαλλοντική κατάσταση, τις υφιστάμενες και τις δυνητικές πιέσεις, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Παρέχει, δηλαδή, πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα παρακολούθησης, πρόληψης και προστασίας κάθε ακτής.

 

Eνημερωθείτε για την Ταυτότητα της Ακτής Κολύμβησης που σας ενδιαφέρει: http://www.bathingwaterprofiles.gr

 

 

 

 

greece small

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».

Από το 2010 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, υλοποιείται Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.

Το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου - από το Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Έως και το 2015 το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Από το  2016 το πρόγραμμα υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου.

Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι να παρουσιάσει τις ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης (Bathing Water Profiles) και να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες.

Δείτε την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο:
http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search

 

Tο έργο της παρακολούθησης των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Ηπείρου κατά την περίοδο 2016-2022, η επικαιροποίησης του μητρώου ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης, η τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

etpa poster etpa optiki tautotita

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας