Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 θεσμοθετούνται ως αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας για την υλοποίησης των διατάξεων και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, τρεις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας:

map 6pe- η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας,

map ioanninon- η Δ/νση Δασών Ιωαννίνων ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Ιωαννίνων και

map kozani- η Δ/νση Δασών Κοζάνης ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας για το νομό Κοζάνης.

Αντικείμενο κάθε Αρμόδιας Αρχής αποτελεί ο έλεγχος των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης, η διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς των Οργανισμών Παρακολούθησης, Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων, η επιβολή κυρώσεων, η υποβολή εκθέσεων ελέγχου και η δημιουργία του Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων.

Βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τα Περιφερειακά Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων συστήνονται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αρχής Κανονισμού Ξυλείας και υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία οφείλουν εντός εξαμήνου και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016, να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων στα ανωτέρω Μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο.

Υπηρεσία Υπάλληλος            τηλ         
           fax        
email
      Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών          
Κων/νος Παπαγεωργίου 26510 88058 26510 88059 kopapageorgiou@apdhp-dm.gov.gr
Βασίλειος Λύκος 26510 88062 26510 88059 vlikos@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Ιωαννίνων Θεοδώρα Τόλη 26510 88044 26510 88049 thtoli@apdhp-dm.gov.gr
Αριστοτέλης Δούσμπης 26510 88032 26510 88049 adousmpis@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Κοζάνης Δημήτριος Τσίμπλινας 24613 50296 24613 50124 tsimplinas@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Άρτας Ελένη Ρίζου 26810 79963 26810 26360 erizou@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Πρέβεζας Βασίλειος Δάλαρος 26820 22306 26820 24870 basdalaros@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας    Σουλτάνα Γιαννακοπούλου    26650 28347 26650 28345   sgiannakopoulou@apdhp-dm.gov.gr 
Δ/νση Δασών Καστοριάς Αργύρης Ιωάννου 24670 22230 24670 22230 ioannouarg@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Γρεβενών Κωνσταντίνος Στέφος 24623 53386 24623 53383 stefoskon@apdhp-dm.gov.gr
Δ/νση Δασών Φλώρινας Παναγιώτης Παπαιωάννου 23850 45757 23850 25722 dasonflo@otenet.gr
Δασαρχείο Ιωαννίνων Χρήστος Λαγός 26510 88080 26510 88089 xlagos@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Μετσόβου Ευάγγελος Σιούτας 26560 41277 26560 42891 esioutas@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Κόνιτσας Κων/νος Τριάντης 26550 22498 26550 22996 ktriantis@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Κοζάνης Νικόλαος Σπυριδωνίδης 24613 50230 24613 50251 daskozanis@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Τσοτυλίου Ιωσήφ Τουρνάς 24680 49069 24680 32225 tournas@apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. - Μακεδονίας
Γεν. Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
(Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας)

Α Ι Τ Η Σ Η
Θέμα: Καταχώρηση στο "Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων" του Κανονισμού Ξυλείας

Έχοντας υπόψη:
α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (Κανονισμό Ξυλείας), όπως ισχύει,
β) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 134627/5835/23-12-2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015),

π α ρ α κ α λ ώ:

  1. Να με καταχωρήσετε στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας που τηρείται στην Υπηρεσία σας.
  2. Να μου γνωστοποιήσετε τον Αριθμό Μητρώου της ως άνω καταχώρησης, τον οποίο δεσμεύομαι στο εξής να μνημονεύω σε κάθε σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες σας.

Όπως συμπληρώσετε τα κάτωθι πεδία με Ελληνικούς χαρακτήρες και ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

Επιλέξτερ Νομό ...
Εισάγετε την εμπορική ονομασία υπόχρεου...
Εισάγετε την νομική ονομασία υπόχρεου...
Εισάγετε την ταχ. δ/νση έδρας υπόχρεου...
Please write a subject for your message.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Invalid Input
 

Συνημμένα υποβάλλω:
Αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, που να βεβαιώνει την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής δραστηριότητας (απαιτείται εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου)

map allΚάθε αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας καταρτίζει, τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και ένα Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων στις περιοχές ευθύνης τους.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (όπως για παράδειγμα Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κλπ). Διευκρινίζεται ότι, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να καταχωρούνται στο εν λόγω μητρώο.

Αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, υπόχρεοι εγγραφής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: καυσόξυλα, στρογγύλη ξυλεία, ξυλεία ακατέργαστη και πριονισμένη, στρωτήρες, φύλλα για επικάλυψη, φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά, συμπυκνωμένη ξυλεία σε κύβους, πλάκες κλπ, ξύλινα δοχεία, ξυλεία γραφείων, κουζινών, επίπλων, κιβώτια, βαρέλια, τεχνουργήματα, πλαίσια (κορνίζες), παλέτες, χαρτοπολτός κλπ. Ένας πλήρης κατάλογος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας όπως ταξινομούνται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Αντίστοιχα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού προϊόντα όπως: ανακυκλωμένα προϊόντα, τυπωμένο χαρτί, υλικά συσκευασίας, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση καθώς και άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του παραρτήματος Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Προθεσμίες & δικαιολογητικά

Κάθε υπόχρεος εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα οφείλει εντός εξαμήνου και με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016, να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές Κανονισμού Ξυλείας συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση ανάλογα δικαιολογητικά, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου:

1. για την καταχώρηση στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από:

Ι. φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της άδειας άσκησης εμπορικής-εισαγωγικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να βεβαιώνει την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής - εισαγωγικής δραστηριότητας (πχ πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο).

ΙΙ. φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Ι.Δ., δεν απαιτείται απόδειξη της νομικής του προσωπικότητας ή της νόμιμης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή ασκείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

2. για την καταχώρηση στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίγραφο της κατά την κείμενη νομοθεσία άδειας άσκησης εμπορικής δραστηριότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο όπως π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, που να βεβαιώνει την σύννομη άσκηση από τον υπόχρεο της εμπορικής δραστηριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται στους υπόχρεους εγγραφής διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παρ. 4 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015).

 

pdfΕγκύκλιος “Κανονισμός Ξυλείας - Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής”

pdfΚΥΑ “Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του”

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΕγκύκλιος Κατάρτιση «Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Φορέων Εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (ε) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)

pdfΕγκύκλιος “Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015)”

pdfΞυλεία και προιόντα ξυλείας όπως ταξινομούνται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87

pdfΚανονισμός Ξυλείας 995/2010

 

Τα ανωτέρω αρχεία για μεταφόρτωση είναι σε μορφή .pdf

Υποδείγματα αιτήσεων για καταχώρηση στο αντίστοιχο Περιφερειακό Μητρώο:

 

Υπόδειγμα αίτησης Εμπόρων ΚΑΝ ξυλείας doc pdf
     
Υπόδειγμα αίτησης Φορέων Εκμετάλλευσης ΚΑΝ ξυλείας doc pdf

 

 

Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου

 

 

 

Τα ανωτέρω αρχεία για μεταφόρτωση είναι σε μορφή .doc και .pdf

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 (European Union Timber Regulation EUTR) και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν για τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Κανονισμός Ξυλείας ΚΑΝ Ε.Ε. 995/2010 αποσκοπεί στο τερματισμό της διάθεσης παράνομης υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της Ε.Ε. Ως «νόμιμη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.

dasimitrooΟ Κανονισμός διαχωρίζει όσους πραγματοποιούν συναλλαγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε δύο κατηγορίες: Φορείς Εκμετάλλευσης και Εμπόρους.

Στους Φορείς Εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνονται όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε. (Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων, δασαρχεία, δασικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες δασοκτήμονες, ή ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών όπως ΟΤΑ, Μονές κ.α.). Οι Φορείς Εκμετάλλευσης οφείλουν να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου που αποκαλείται σύστημα «δέουσας επιμέλειας».

Στους Εμπόρους συμπεριλαμβάνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο των εμπορικών τους δραστηριοτήτων, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που διατίθενται ήδη στην αγορά της Ε.Ε. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους για να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: καυσόξυλα, στρογγύλη ξυλεία, ξυλεία ακατέργαστη και πριονισμένη, στρωτήρες, φύλλα για επικάλυψη (κόντρα πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά, ξύλινα δοχεία, κιβώτια, ξυλεία γραφείων, κουζινών, επίπλων, τεχνουργήματα, πλαίσια (κορνίζες), παλέτες, χαρτοπολτός κλπ.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού προϊόντα όπως: ανακυκλωμένα προϊόντα, τυπωμένο χαρτί, υλικά συσκευασίας, μερικά προϊόντα από μπαμπού & ψάθα, ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση καθώς & άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται από την νομοθεσία, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87. pdfΚΑΝ 2658/1987

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας