Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
civil logoΤο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) λειτουργεί στο πλαίσιο της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), (άρθρο 1 Π.Δ.151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» και άρθρο 6 Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 151/2004  έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση σε εθνικό επίπεδο των δράσεων του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
Στην αρχή κάθε έτους η ΓΓΠΠ διενεργεί απολογισμό σχετικά με συμβάντα που διαχειρίστηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) όλη την προηγούμενη χρονιά. Τα στοιχεία παρατίθενται ανά κατηγορίες ενώ παρουσιάζονται και συγκριτικοί πίνακες ανά έτος.
 
 
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

fire logo

 

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τηλέφωνο

Fax

e-mail

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΛΑ

2651090230

2651090249

fkoutla@apdhp-dm.gov.gr

 

Υπάλληλοι

Τηλέφωνο

Fax

e-mail

Αθανασίου Ιωάννης

2651090231

2651090249

jathanasiou@apdhp-dm.gov.gr

Γκουλιούμης Κων/νος

2651090231

2651090249

kgoulioumis@apdhp-dm.gov.gr

Λιαπάτης Ιωάννης

2651090231

2651090249

politikiprostasia@apdhp-dm.gov.gr

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Απαρτίζεται από δύο τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης
Είναι αρμόδιο για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης
Είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

weather sharp earthquake snow-fall
weather hot woodfire accidents
     

Πηγή: Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας (pdf)

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας