Αναφορικά με το θόρυβο που έχει ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», στο Κέντρο «Κοινωνικής, Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας – ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. του Δήμου Εορδαίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί αναγκαίο να απευθυνθεί προς κάθε ενδιαφερόμενο, παρόλο που το θέμα είναι νομικής φύσεως υπό την έννοια της ερμηνείας των Νόμων, προς διευκρίνιση της διαδικασίας η οποία όντως δεσμευτική κατά τις διατάξεις του Νόμου, έπρεπε να τηρηθεί αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της ανανέωσης των συμβάσεων, ως ο Νόμος προβλέπει.

Κάθε άλλη διαδικασία δεν προβλέπεται ως επιλογή από τον αρμόδιο φορέα και μόνο η μη σύννομη διαδικασία, μπορεί να αποφέρει και κατ΄ ακολουθία την εκ του Νόμου ακύρωσή της.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του Κράτους, ασκεί κατ΄ επιταγή του Συντάγματος, διοικητική εποπτεία στους ΟΤΑ που συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους. Δεν αποτελεί μηχανισμό έγκρισης καταβολής ή μη δεδουλευμένων των πάσης φύσεως εργαζομένων.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με έγγραφά της διαβίβασε τους σχετικούς Νόμους και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με την παρότρυνση για την πιστή εφαρμογή τους.

Επιπρόσθετα προς το ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. του Δήμου Εορδαίας, που επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία από τις κείμενες διατάξεις, την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω του ΑΣΕΠ δηλαδή, τόσο εγγράφως με πρόσφατα έγγραφα στις 04-10-2016 και στις 08-12-2016, όσο και προφορικά ζητήθηκε η επαναφορά του θέματος και η πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Εμμένοντας στην αρχική του απόφαση το Δ.Σ. του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. Δήμου Εορδαίας, προχώρησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία της πρόσληψης δώδεκα (12) νέων εργαζομένων, απόφαση η οποία κατά τον έλεγχο νομιμότητας, κρίθηκε ως μη σύννομη από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στηριζόμενη στο σκεπτικό των διατάξεων των σχετικών Νόμων και εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως ύστατη προσπάθεια προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε και συναισθανόμενη τη δικαιολογημένη αγωνία του συνόλου των εργαζομένων πρώην και νυν στο ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. Δήμου Εορδαίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 22-3-2017 ζητά λόγω αρμοδιότητας, να επιληφθεί του θέματος και να υποδείξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη διαδικασία οριστικής επίλυσης της διοικητικής αυτής εκκρεμότητας.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας