Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία Δημόσιου Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη (αναδόχου/αγοραστή) για την εκποίηση:
1. Υλικού κατηγορίας 3Α, συνολικού όγκου 2.370,00 κυβικών μέτρων.
2. Υλικού χαλίκι-γαρμπίλι, συνολικού όγκου 610,00 κυβικών μέτρων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

pdfΠρόσκληση

Η διαδικασία του διαγωνισμού (αποσφράγιση των προσφορών) θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Διοικητήριο «Κ.Ταλιαδούρης» Γρεβενών, (Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας