Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. και Κ.Ο.

Ιωάννης Ντόντης - τηλ. 2651 360 319, e-mail:ntontis@apdhp-dm.gov.gr

Άννυ Κολοβού - τηλ. 2651 360 340, e-mail: akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας