Διακήρυξη Αρ.10/2017 : Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή/των ζωοτροφών και πτηνοτροφών

Συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (30.739,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (25.868,09 €), προ Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή και για περισσότερα τμήματα/είδη , όπως αναλύονται στη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 24-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας