Σας ενημερώνουμε ότι λόγω συστημικού προβλήματος ο διαγωνισμός 5/2017, που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, πήρε νέο αριθμό 47080 (αντί του 46012).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι : 27-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η παρούσα θα καταχωρηθεί ως συνημμένο στο ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας