Διακήρυξη αρ. 6/2017: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2017

Συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (73.780,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (59.500,00 €), προ Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή και για περισσότερα τμήματα (ανά είδος) όπως αναλύονται στην προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-10-2017 και ώρα 10.00 μ.μ.

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, fax : 2651360341, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας