∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2017 : Προκήρυξη Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (91.129,03) προ ΦΠΑ ή εκατό δεκατριών χιλιάδων (113.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς μόνο για το σύνολο όλων των ειδών/ομάδων ειδών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 27-10-2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς : Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). (Συστεμικός αριθμός : 46012)

 

  1. pdfΠροκήρυξη
  2. docxΤΕΥΔ
  3. docxΥποδείτματα εγγυητικών επιστολών

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευάγγελος Λούτας – τηλ. 24613 50174, email : eloutas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας